ANBI Status en transparantie

Ventoux3 heeft een ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst. Deze ANBI status kan met terugwerkende kracht tot 01-01-2017 worden toegekend.

Het beleid van Ventoux3 is, volledig in lijn met de vereisten voor een ANBI, gericht op transparantie. Op veel verschillende punten doen we het zelfs beter dan de ANBI richtlijn, bijvoorbeeld waar het gaat om de inzet van onze sponsorgelden. 100% van de ontvangen sponsorgelden wordt overgemaakt naar het Hersentumorfonds.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de kenmerken van Ventoux3, onze doelstellingen en ons beleid.

Naam instelling:
Stichting Ventoux3

Fiscaal nummer (RSIN):
851927890

Contactgegevens:
Stichting Ventoux3
Hoogbosch 3
6228 SH Maastricht
info@ventoux3.org
Tel: 06-83695272 (Bas voor den Dag

 

Doelstelling:
In onze statuten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd (2012):
 

 • het inzamelen van geld ten behoeve van hersentumoronderzoek.
  Het bestuur van de Stichting Ventoux3 bepaalt per evenement ten behoeve van welke Stichting(en), die hersentumoronderzoek financieren,  geld wordt ingezameld.
   
 • het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren en andere vormen van kanker; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Ventoux3 geeft op dit moment invulling aan deze doelstelling door sponsorgelden volledig ten goede laten komen aan het Hersentumorfonds (www.hersentumorfonds.nl)

 

Beleidsplan:

Strategie & Beleid
Ventoux3 heeft tot doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor hersentumoronderzoek. Dit doen wij primair door het organiseren van het evenement Ventoux3. In het kader van het evenement werven deelnemers en organisatie sponsorgelden.

Het evenement
Het evenement Ventoux3 vindt plaats op Mont Ventoux. Ventoux3 is primair een fietsevenement, maar ook (hard)lopers en steppers zijn welkom als deelnemer.

We zetten ons in om de volgende doelen te bereiken tijdens de dagen onder en op de berg:

 • Veiligheid gaat voor ons boven alles. Doel is 0 ongevallen, en voor de gevallen dat er toch iets gebeurt willen we een medische ondersteuning bieden die beter is dan de wettelijke vereisten
 • Het evenement kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Deelnemers, vrijwilligers en supporters zijn gedurende 2 dagen 1 groep.
 • Ventoux3 is een positief evenement. Eenieders prestatie is groot, ons doel (perspectief voor mensen met een hersentumor) is meer dan positief. Voor de duidelijkheid: veel deelnemers, vrijwilligers en supporters hebben verdrietige moment tijdens Ventoux3. Daar is natuurlijk óók ruimte voor.
 • Ventoux3 staat stil bij grote en kleine gebeurtenissen. Elke deelnemer heeft een verhaal. Dat kan een groot verhaal zijn (met een hersentumor geconfronteerd worden bijvoorbeeld) of een klein verhaal (het verkopen van je knuffels voor het goede doel). Die verhalen maken ons evenement!
 • Ventoux3 hecht aan goede banden met de lokale bevolking en de lokale gezagsdragers. We zijn te gast op en om Mont Ventoux en moeten ons als gast gedragen. Op die manier kan ons evenement nog lang én met lokale steun plaatsvinden
 • Het milieu dient gespaard te worden: we laten de berg schoner achter dan dat we hem aantreffen

Marketing/communicatie
Voor het succes van Ventoux3 is het belangrijk dat er (voor zover dat past binnen de doelstellingen van het evenement) zoveel mogelijk deelnemers aan ons evenement meedoen. Dit bevorderen we natuurlijk door het organiseren van een zo mooi mogelijk evenement (met een hoog percentage meervoudige deelnemers én deelnemers die via andere deelnemers bij ons terechtkomen is het belangrijk om in de aanloop naar het evenement en op de dagen van het evenement een zo positief mogelijke ervaring te realiseren). Daarnaast is het van belang om ook goed te communiceren met geïnteresseerden.

Dit doen we via:

 1. Social media
 2. Onze website: www.ventoux3.org
 3. Flyers/posters op goede locaties
 4. Het organiseren van bijeenkomsten waarmee we mensen kunnen bereiken

Social media:

Ventoux3 is vindbaar op Facebook (ventoux3nl), Twitter (@Ventoux3_nl), Linkedin (Stichting Ventoux3) en Instagram (@Ventoux3). In het huidige landschap is Facebook voor ons het belangrijkste platform. We schatten in dat op Instagram voor ons de meeste winst is te behalen. We achten het dan ook cruciaal om die beide platforms zo goed mogelijk te gebruiken.

Bij Facebook richten we ons op de onderwerpen die worden genoemd onder ‘evenement’, op ons goede doel (Hersentumorfonds) en zetten we in op mobiliseren van Ventoux3ers (middels calls to action). Het gebruik van goede foto’s, korte teksten en het (beperkt) toepassen van Facebook Ads zijn hierbij belangrijke tools.

Op Instagram kunnen we ons verder ontwikkelen. Hierop is het gebruik van goede foto’s, heel beperkte hoeveelheden tekst en het gebruik van de juiste hashtags belangrijk.

Website:

Onze website kenmerkt zich door een strak en persoonlijk design. Het is belangrijk dat sponsoren gemakkelijk een bijdrage kunnen doen, en dat deelnemers in 1 oogopslag kunnen zien hoe ze/we ervoor staan. Voor sponsoren is het donatieproces eenvoudig (en op meerdere manieren te starten). De stand van zaken kan makkelijk worden gezien via de voorpagina (met daarin klassementen, totaal aantal inschrijvingen en totaal aantal donaties) en via de eigen actiepagina’s.

Met betrekking tot de website zetten we in op regelmatige vernieuwing, zowel waar het gaat om gebruikte foto’s, om de inhoud van de site en het plaatsen van nieuwsberichten. Dit houdt het ‘spannend’ om onze site te bezoeken én draagt bij aan vindbaarheid op zoekmachines zoals Google en Bing.

Flyers/posters:

Ventoux3 verspreidt (ook via deelnemers) flyers en posters in heel Nederland. Typische lokaties om deze materialen neer te leggen/op te hangen zijn ziekenhuizen, sportscholen, supermarkten en fietsenwinkels. Met onze betrekkelijk lage naamsbekendheid kunnen we op deze manier latent geinteresseerden bereiken (mensen die zelf/in hun omgeving te maken hebben met een hersentumor, of mensen die graag eens Mont Ventoux zouden willen beklimmen.

Het organiseren van bijeenkomsten:

Ventoux3 organiseert van tijd tot tijd bijeenkomsten die tot doel hebben deelnemers te verwerven of de naamsbekendheid te vergroten. Deze activiteiten verschillen van aard en zijn gebaseerd op ad-hoc ideeen.

Kernboodschap:

Ventoux3 heeft voor haar communicatie 2 kernboodschappen geformuleerd. Een groot deel van onze uitingen bevat (één van) deze boodschappen of is eraan te linken.

 1. Hersentumoren zijn ongeneeslijk. Ventoux3 wil mensen die ermee te maken hebben perspectief bieden. Er zijn ideeen genoeg: het ontbreekt slechts aan financiering
 2. Ventoux3 is een prachtig evenement op een prachtige berg. Als je deelneemt beleef je de mooiste dag van het jaar!

Te verwachten werkzaamheden van de instelling

Stichting Ventoux3 organiseert op 8 september haar jaarlijkse evenement.

Om dit evenement te organiseren dienen de volgende werkzaamheden door het bestuur te worden uitgevoerd of gecoordineerd:

 1. Het werven van deelnemers
 2. Het werven van vrijwilligers (>30 vrijwilligers met verschillend profiel)
 3. Het verkrijgen van het juiste materieel, materiaal en de benodigde voedingsmiddelen
 4. Het onderhouden van de website waardoor donaties kunnen worden ontvangen
 5. Communiceren met deelnemers
 6. Communiceren met een breder publiek, bijvoorbeeld over de bestemming van de ingezamelde gelden
 7. Het uitvoeren van het financiële beleid

Werving van gelden

Werving van sponsorgelden wordt voor het overgrote deel (in de praktijk voor meer dan 90%) gedaan door de deelnemers aan ons evenement. Zij committeren zich bij inschrijving aan het inzamelen van minstens €750 voor hersenentumoronderzoek.

Een tweede bron van inkomsten betreffen de donaties die Ventoux3 van bedrijven krijgt die ons ondersteunen. Die bedrijven zijn herkenbaar aan hun zichtbaarheid op het shirt van Ventoux3.

De kosten voor het organiseren van het evenement worden volledig door het inschrijfgeld gedekt.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Ventoux3 wordt gevormd door minimaal een voorzitter en een penningmeester. Wij streven naar een bestuur van minimaal 4 en maximaal 7 personen.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende 5 personen:

 • Bas voor den Dag – voorzitter (sinds 2012)
 • Ger Lardenoije – penningmeester (sinds 2014)
 • Dion Slijp – lid (sinds 2014)
 • Marina Laboyrie – lid (sinds 2015)
 • Kristian van Gemerden – lid (sinds 2017)

Beloningsbeleid

Ventoux3 beloont haar bestuurders niet voor hun werkzaamheden.

Bestuurders hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten, maar hiervan maakt geen van de zittende bestuurders gebruik waar het gaat om kosten voor eten, drinken, reis- en verblijfskosten (zowel door het jaar heen als voor de reis naar Mont Ventoux).

Ventoux3 heeft geen winstoogmerk. Onder ‘financiële verantwoording’ wordt uiteengezet hoe om wordt gegaan moet mogelijke overschotten die bij de organisatie van het evenement kunnen ontstaan.

Er zijn geen voornemens om bovenstaand beleid te wijzigen.

 

Uitgeoefende activiteiten 2016

Ventoux3 2016 vond plaats op 9 september 2016. Ongeveer 105 deelnemers beklommen Mont  Ventoux 1, 2, 3 of 4 maal.

De dag verliep zonder noemenswaardige incidenten (naast een ‘vinger aan de pols’ was het medische team van MOS alleen nodig voor een pleister).

De weersomstandigheden waren extreem gunstig. De gehele dag was het windstil, vrijwel onbewolkt en zelfs op de top was het aangenaam met een graad of 20’. In het dal van Sault was er extra aandacht voor deelnemers omdat daar in de middag de temperatuur opliep tot 30 graden.

Er deden zich geen incidenten voor irt veiligheid (bv het niet dragen van een helm).

De sfeer op 9 september was fantastisch – we hebben een ontzettend mooie editie van Ventoux3 beleefd.

Op de avond van 9 september konden we een opbrengst bekendmaken van €111.422. Een fantastische start voor het Hersentumorfonds, dat dit bedrag aan het begin van 2017 toe zal wijzen aan de meest veelbelovende hersentumor onderzoeken.
 

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten editie 2016 (per 31-10-2016):Balans na editie 2016 (per 31-10-2016):

 

Beschikken over het vermogen van de stichting

Het bestuur van de stichting is gezamenlijk bevoegd tot het doen van uitgaven.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquiditeitssaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.